Медтехника «Норма»
Интернет-магазин медицинской техники

«Самоконтроль в лечении больных диабетом»

А. М. ПриступюкА. М. Приступюк, кандидат медицинских наук

Цукровий дiабет належить до захворювань, що супроводжують людину вiд моменту встановлення дiагнозу до переходу ii у засвiти. I таке спiвiснування людини i дiабету диктуе необхiднiсть усвiдомлення управлiння дiабетом, аби вiн не керував CBOIM господарем. Саме так - стати господарем власного дiабету, а не бути у прислужництвi у нього.

Дiабет - то е наше власне породження. Захворювання за суттю своею обумовлене генетично. I драматичний дiaбет типу 1 з абсолютною iнсулiнозалежнiстю, i пiдступний дiабет типу 2 iз функцioнальною недiездатнiстю iнсулiну виношуються в органiзмi пацiента та виявляють себе за умов збiгу певних чинникiв довкiлля. Посилаючись на сказане, кожна людина, що мае дiабет, мусить бути впевненою в co6i, у Cвoi'x можливостях, бути керманичем власного дiабету. Цю впевненicть надають знання. Знання особливостей перебiгу дiабету.

Дiабет е станом стiйкого и високого рiвня глюкози у плазмi кровi людини. Пiдвищення вмiсту глюкози - гiперглiкемiя - породжуе низку ушкоджень судин i нервiв, хронiчних ускладнень дiабету. Ускладнень дiабету, а не нових захворювань людини. Потрiбно знати, що значне зростання глюкози в кровi пiсля прийому iжi (пiсляхарчова, або постпрандiальна гiперглiкемiя) збiльшуе ризик рiзноманiтних судинних катастроф: iнсультiв та iнфарктiв. Стан пiсляхарчовоi гiперглiкемii оцiнюють, як правило, через 2 години пiсля споживання iжi. Саме за станом пiсляхарчовоi гiперглiкемii роблять висновки про якiсть компенсацii цукрового дiабету. Якщо вона не перевищуе 8,5 ммоль/л, то це добре компенсований дiабет, до 10 ммоль/л 1 - компенсация дiабету е допустимою, а коли глiкемiя сягае понад 10 ммоль/л, компенсацiя е вкрай поганою.

За умов стiйкоi гiперглiкемii, тобто некомпенсованого дiабету зростае и артерiальний тиск. Використання лiкувальних препаратiв для унормування артерiального тиску в таких випадках не завжди досягае бажаноi мети. Встановлено, що зменшення пюляхарчовоi гiперглiкемii до 7,9 ммоль/л супроводжуеться зниженням артерiального тиску на 40 мм.рт.ст. За умов досягнення стiйкоi компенсацii дiабету в осiб з приграничною гiпертензiею остання зникае зовсiм без застосування препаратiв гiпотензивноi дii.

Гiперглiкемiю варто розглядати також провщним чинником стимулювання ушкоджень артерiальних судин атеросклерозом. Показником порушень жирового обмiну е вмiст холестерину у плазмi кровi людини. Коли глiкемiя дорiвнювала 10,02 ммоль/л, вмiст холестерину у плазмi кровi складав 6,33 ммоль/л. Зменшення рiвня глiкемi пiсля вживання iжi до 7,8 ммоль/л супро-воджувалось падiнням показника холестерину до 5,4 ммоль/л, що лежить в межах нормальних величин для здорових людей.

3 гiперглiкемiею пов'язана активацiя ще одного ушкоджуючого для людини процесу - переокислення лiпiдiв. Внаслщок цього бioлопчнi мембрани починають втрачати властивi iм якостi. Зменшуеться опiрнiсть органiзму iнфекцiйниим та стресовим чинникам, прискорюеться старiння, зростае активнicть процесiв атеросклеротичного ураження судин, зменшуеться чутливють до iнсулiну.

Виникае питания, яким чином проводити достатньо чаете вимiрювання глюкози у плазмi кровi. Я - своiй лiкувальнiй робот i використовую апарат "Глюкофот-II" виробництва ВВП "Норма" (Украiна). Результати вимiрювання на цьому приладi отримуються через 1 хвилину Така зручнicть дозволяе менi оцiнювати стан пацiента та давати необхiднi рекомендацii йому не посилаючи до лабораторii для контролю глiкемii. Безперечною перевагою використання саме цього апарату e доступнicть тест-смужок для контролю i, чого rpixa таiти, ix дешевicть. ВВП "Норма" здiйснюе сервicне обслуговування своеi продукцii, i я завжди можу перевiрити апарат та тест-смужки при виникненнi сумнiву у результатi обстеження. Простота експлуатацii "Глюкофоту-II", його невеликий розмiр, тривалicть заряду акумулятора, можливiсть пiдзаряджати його вiд електричноi мережi, а не купувати новi елементи, дозволяе хворому самостiйно з необхiдною перiодичнiстю проводити визначення рiвня глюкози в плазмi кровi.

Вiдомо, що узагальнюючим показником рiвня глюкози у плазмi кровi е вмiст глiкозильованого гемоглобiну. Це продукт неферментативного приеднання глюкози до гемоглобiну в момент дозрiвання еритроцитiв. Глюкоза, з'еднавшись з гемоглобiном, перебувае у цьому станi, допоки еритроцит циркулюе у кровi - 120-140 дiб. Саме за цей термiн можна ретроспективно оцiнювати стан компенсацii цукрового дiабету. Якщо у кровi глiкозильовано до 14% гемоглобiну, то активнicть процесiв перекисного окислення лiпiдiв зростае майже втричi вiд норми. Але коли досягти тривалоi i стiйкоi компенсацii цукрового дiабету та добитись зменшення глiкозильованого гемоглобiну до 6,5%, то активнicть процесiв перекисного окислення лiпiдiв лише в 1,5 рази буде перевищувати рiвень цього показника для здорових людей.

Отже, чiтко контролюючи основне виявлення цукрового дiабету - рiвень глюкози у плазмi кровi - та намагаючись довести його до показникiв здорових людей, хворий на дiабет в змозi притлумити прогресування фатальних судинних та неврологiчних ускладнень дiабету и вдало спрямовувати CBOI зусилля у русло здоров'я, а не хвороби.

научно-популярный журнал "ДИАБЕТИК" 2/2002